Etický kódex

V spoločnosti Krofian dbáme na vystupovanie a medziľudské vzťahy, a to nielen na pracovisku, ale aj smerom navonok. Považujeme to za základnú povinnosť každého z nás. Všetci zamestnanci firmy sa týmito zásadami riadia a vytvárajú tak obraz o spoločnosti.

Spoločnosť sa preto rozhodla vydať tieto všeobecne platné zásady písomne, aby tak uľahčila ich šírenie a umožnila zavádzanie týchto pravidiel vo všetkých častiach spoločnosti a vo všetkých jej pobočkách.

Dodržiavanie týchto princípov je základnou požiadavkou firmy Krofian a zároveň známkou príslušnosti k tejto spoločnosti.

Zásady správania

Základné hodnoty a princípy sú tie, ktoré vedú k ľudskosti a dobrému menu. Za takéto spoločnosť Krofian považuje:

Prozákaznícke konanie

Spoločnosť Krofian je zákazková spoločnosť a tak je jej zákazník a uspokojenie jeho potrieb vždy na prvom mieste. K našim zákazníkom, a to tak vnútorným, ako aj vonkajším, vždy pristupujeme s úctou a snažíme sa vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere.

Profesionalita

Profesionál je základnou stavebnou jednotkou tejto spoločnosti. Je to človek, ktorý je špičkou vo svojom odbore, vystupuje v súlade s firemnou kultúrou a koná prozákaznícky. Profesionalita pre nás tiež znamená dôraz na osobný rozvoj každého jednotlivca, ktorý tak rastie so spoločnosťou a stále ju udržiava na vysokej úrovni. To vyžaduje osobné zaujatie, ochotu prijať pridelené úlohy a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti.

Tímovosť

Práca v tíme je základným princípom práce v spoločnosti Krofian. Preto kladieme dôraz na tímové správanie a konanie, ktoré zahŕňa nielen spoluprácu s kolegami, ale tiež rešpektovanie práce ostatných. Len silný tím ľudí je schopný vytvárať hodnoty a posúvať spoločnosť ďalej.

Lojalita

Za všetkých okolností je povinnosťou každého zamestnanca hájiť dobré meno firmy a vystupovať v súlade s dobrou povesťou tejto spoločnosti. Súčasne to znamená nezlučiteľnosť akéhokoľvek presadzovania vlastných záujmov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti. Predpokladá sa dodržiavanie vnútorných smerníc a interných pravidiel.

Talent management

Vo firme Krofian je venovaný veľký priestor výchove nových talentov. Dávame šancu všetkým kolegom, ktorí majú potenciál a chuť niečo dokázať. Plánujeme ich kariérny rast a sprevádzame ich osobným rastom. Zároveň zapracovávame nových kolegov na báze plánov zaučenia a ich pravidelné revízie v rámci spätnej väzby.

Rešpekt k ostatným

Každý zamestnanec spoločnosti Krofian je povinný rešpektovať druhého kolegu, bez ohľadu na jeho vek, vyznanie alebo národnostnú príslušnosť. Súčasne vyžadujeme rešpektovanie názorov ostatných, aj keď sa nemusia zhodovať s názorom daného jedinca. Je dôležité, aby všetci rešpektovali osobný a pracovný priestor každého a plánovali osobné schôdzky a pracovné záležitosti s ohľadom na časový plán jednotlivca. To zahŕňaaj včasné plnenie záväzkov jedného voči druhému a v prípade neschopnosti dodržať daný termín včasné ospravedlnenie sa a navrhnutie nového termínu.

Spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si, že nie každý má dostatočný prístup k zdrojom a sú naplňované jeho základné potreby. Spoločnosť Krofian vníma ako svoju povinnosť pomáhať svojou prácou tým, ktorí nemajú v spoločnosti také šťastie. Ročne preto uvoľňuje rozpočet na charitatívne účely, ktorý je v priebehu roka rozdelenýtak v rámci Českej republiky, ako aj do krajín tretieho sveta.

ZÁSADY KONANIA

Zámerom spoločnosti Krofian je stanoviť zásady konania, ktoré by upravovali činnosť všetkých pracovníkov pri výkone práce. Tieto zásady konania prispievajú k zaisteniu zodpovedného a trvalo udržateľného rozvoja zodpovednými cestami rastu v súlade s dlhodobou stratégiou firmy.

Dodržiavanie zákona

Spoločnosť Krofian sa striktne drží platných zákonov v krajine, v ktorej podniká. Zvláštna pozornosť je venovaná zásade, keď sa spoločnosť zdržuje financovania akejkoľvek politickej strany alebo politickej činnosti a odmieta akúkoľvek formu aktívnej alebo pasívnej korupcie.

Zázemie

Dbáme na udržiavanie poriadku a čistoty na všetkých pracoviskách firmy, rovnako ako aj na vybavenosť areálu. Sme si vedomí, že v dobrých podmienkach a s dobrým vybavením môžeme tvoriť kvalitné stroje, ktoré uspokoja potreby zákazníkov. Zároveň je zodpovednosťou každého jednotlivca udržiavať svoje pracovisko v čistote nielen po skončení pracovnej smeny, ale aj v jej priebehu.

Starostlivosť o životné prostredie

Dbáme na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a to nielen triedením odpadu, ale aj dodržiavaním správneho nakladania s nebezpečnými odpadmi ako sú oleje, emulzie a i. Spoločnosť má trvalý záujem na zlepšovaní kvality životného prostredia a rešpektuje pri podnikateľskej činnosti normy stanovené pre oblasť odpadov, emisií a pod.

Vzťahy s dodávateľmi

Naše vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnom rešpekte a korektnosti. Dôkladne našich externých dodávateľov vyberáme. Akékoľvek propagačné a darčekové predmety, ktoré dostávame, neprijímame za žiadnych okolností a v prípade, že sa nejaké objavia, venujeme ich charitatívnym organizáciám. Vnímame to ako dôležitý signál proti prípadnej korupcii.

Vzťahy s konkurenciou

Spoločnosť Krofian si počína v konkurenčnom boji rázne, ale čestne. Zakladáme si na korektných vzťahoch a nikdy nepoškodzujeme reputáciu našich konkurentov. Dbáme, aby zamestnanci v styku s konkurenciou rešpektovali dôvernosť obchodných či inak dôverných informácií. Spoločnosť sa nepokúša nečestnými spôsobmi získať informácie o podnikaní konkurentov a rovnako tak nepoužíva reštriktívne obchodné praktiky ani nezneužíva v žiadnej forme svoje postavenie na trhu.